26 Čvn

Seznam pomůcek pro šk. rok 2020-2021

Seznam věcí do 1.ročníku

Pouzdro, pastelky, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, guma, lepidlo, nůžky, suché pastely, tempery, plastelína, štětec malý a velký, kelímek na vodu, malý deníček, notový sešit, složka na písmenka

Převlečení do Tv, cvičky, tenisky, přezůvky

sešit č. 5110 – 1x

Seznam věcí do 2.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kelímek na vodu, převlečení do VV, pravítko

výkresy malé – 20 ks                                   sešit č. 523 – 1 ks (Prv)

výkresy velké – 15 ks                                  deníček

sešit č . 512 – 5 ks                                        velký nelinkovaný sešit do geometrie č. 420

notový sešit

Seznam věcí do 3.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko,  kelímek na vodu, převlečení do VV a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                    velký nelinkovaný sešit do geometrie č. 420

výkresy velké – 15                                         notový sešit

sešit č. 512 – 5 ks                                          deníček

sešit č. 523 – 2 ks   (M, Prv)                                        

Seznam věcí do 4.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                           sešit č. 523 – 8 ks

výkresy velké – 15 ks                                          velký nelinkovaný sešit do geometrie č.420

velké linkované sešity – 2 ks  č. 424 (Vl, Př)      deníček

notový sešit                                                          linkovaný blok

sešit č. 5110 – 1ks

Seznam věcí do 5.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV

a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                   sešit č. 524 – 3 ks

výkresy velké – 15 ks                                  velké linkované sešity – 2 ks (Vl, Př)

notový sešit                                                  sešit č. 5110 – 1 ks

sešit č.523 – 8 ks                                           linkovaný blok

sešit č. 420 – 1 ks                                         deníček

20 Kvě

Provoz ZŠ od 25.5.2020

PROVOZ ZŠ OD 25. 5. 2020

7: 45 – 15: 30

Vstup do budovy pro žáky 1. a 3. roč. v 7.55 hod.

Vstup do budovy pro žáky 2.,4. a 5. roč. v 7.45 hod

Odchod žáků po vyučování po 4. hod.: 11.45 – 12.15 hod

Odchod žáků z ŠD: 15.00 – 15.30 hod.

Tyto časy jsou z hygienických důvodů pevné a neměnné.

Obědy pro nemocné děti bude kuchyň vydávat pouze v 12: 30 – 12: 45. Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat všechna hygienická nařízení a doporučení.

19 Kvě

PROVOZ MŠ SKALIČKA OD 25. 5. 2020

Milí rodiče,

po důkladném zvážení současné situace a všech hygienických nařízení a doporučení byl stanoven provoz naší školky.

Předávání dětí bude probíhat k tomu určeným pracovníkem před budovou školy po změření teploty a to pouze takto:

Ráno: 7: 30 – 8: 00

Poledne: 11: 35 – 11: 40

Odpoledne: 14: 40 – 15:30 (po zazvonění bránou zahrady)

Tyto časy jsou z hygienických důvodů pevné a neměnné. V jiný čas nebude k tomu určený pracovník k dispozici.

Obědy pro nemocné děti bude kuchyň vydávat pouze v čase mezi 12: 30 – 12: 45.

Vyúčtování školného za období březen – červen proběhne v průběhu června 2020.

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat všechna hygienická doporučení.

04 Kvě

Základní informace k provozu školy

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. 

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. 

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

— Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.  

— Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. 

— Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu)

— Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 

— Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

— Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

V budově školy

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

— Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)

— Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. 

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě

— Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

— Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant: • Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel. 

• Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel. 

• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda)

— Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

— V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 

— Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

— Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

— Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: 

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

— Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. 

Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách)

Text si můžete stáhnout a třeba vytisknout zde: Informace

02 Kvě

Důležité informace

Vážení rodiče,

MŠ budou otevřeny od 25. 5. 2020. V případě velkého zájmu budeme mít otevřeno i v období letních prázdnin. V červenci bude otevřena MŠ Ráječek a v měsíci srpnu bude otevřena MŠ Skalička.

Chcete-li své dítě (děti) dát v tomto školním roce, je nutné se závazně přihlásit do 10. května.

Přihláška ke stažení zde.

Vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku vhoďte do poštovní schránky své školy a to nejpozději do 10. května. Po tomto termínu již nebude možno dítě (děti) přihlásit.

Rodiče, kteří závazně přihlásí své dítě (děti), jsou povinni uhradit úplatu 450,- Kč na každý měsíc. Úplata je nevratná.

Rodiče, jejichž dítě nebude navštěvovat školku, nebude platit úplatu až do 31. 8. 2020.

Vzhledem k současné situaci, prosím zvažte, zda je opravdu nutné umístit Vaše dítě (děti) do MŠ. 

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy na tel. č. 606 707 369