ŠVP pro ZŠ

Učební plán

V 1. – 5. ročníku probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní

vzdělávání – Škola spokojených dětí.

Učební plán ŠVP  2017/2018

Vzdělávací oblast Předmět Ročníky Hodiny celkem
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 10 9 7 7 42
Anglický jazyk 3 3 3 9
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 3 7
Přírodověda 2 2 4
Vlastivěda 2 2 4
Umění a kultura Hudební  výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
Počet hodin za týden